પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
ટ્રસ્ટી મંડલ
  ટ્રસ્ટી નામ અને સરનામું હોદાઓ ગામ
  શ્રી પ્રવિણચંદ સાકરચંદ શાહ પ્રમુખશ્રી ભુજ-મુંબઈ
  શ્રી પદમશી લખમશી લાલકા મેનેજીગ ટ્રસ્ટીશ્રી વારાપધ્ધર - આદિપુર
  શ્રી પ્રવિણચંદ નારાણજી દંડ મેનેજીગ ટ્રસ્ટીશ્રી તેરા - આદિપુર
  શ્રી ચંદ્રકાન્ત દામજી શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી ગઢશીશા - મુંબઈ
  શ્રી ચંદ્રકાન્ત દામજી શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી મુંન્દ્રા- મુંબઈ
  શ્રી નેણશી લખમશી શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી ભુજપુર - મુંબઈ
  શ્રી સુબોધચંદ્ર પીતામ્બર શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી અંજાર - કચ્છ
  શ્રી ઠાકરશી મેઘજી શેઠિયા ટ્રસ્ટીશ્રી ભુજપુર - મુંબઈ
  શ્રી ચંદ્રેશ સુબોઘચંદ્ર શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી માંડવી - કચ્છ
  શ્રી પિયુશ વસનજી શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી નવાવાસ - મુંબઈ
  શ્રી હેમંત અમરચંદ વોરા ટ્રસ્ટીશ્રી નારણપર - મુંબઈ
  શ્રી મણીલાલ હંસરાજ ગંગર ટ્રસ્ટીશ્રી નવાવાસ - વડોદરા
  શ્રી નલીન લીલાઘર પટવા ટ્રસ્ટીશ્રી માંડવી - કચ્છ
  શ્રી ખીમજી રતનશી દેઢીયા ટ્રસ્ટીશ્રી નાની ખાખર - કચ્છ
  શ્રી શાંન્તિલાલ લાલજીભાઈ શાહ ટ્રસ્ટીશ્રી નાનાઅંગીયા - ભુજ
  શ્રી કમલનયન એ. ડી. મહેતા ટ્રસ્ટીશ્રી ભચાઉ - ભુજ
  શ્રી ડુંગરશી માંડણ ગડા ટ્રસ્ટીશ્રી થોરીયારી - મુંબઈ
  શ્રીમતી જયાબેન વિસનજી મારૂ ટ્રસ્ટીશ્રી બીદડા - મુંબઈ
 
 

 

 

 

Top ⇑