પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
ઉત્સવો

 ભદ્રેશ્વર - કચ્છ તથા અન્ય ગામના દેરાસરો  શેઠ વર્ધમાન કલ્યાણજી ટ્રસ્ટ  દ્રારા સંચાલીત જિનાલય ના ધ્વજારોહણની તિથિ

ક્રમ નંબર દેરાસર નું સ્થળ ધ્વાજા રોહણની તિથી
1. શ્રી મુખ્ય જિનાલય વસઈ ( ભદ્રેશ્વર ) વૈશાખ વદ - 5,6
2. શ્રી પાર્શ્વચંદ્રગચ્છ ગુરુમંદિર વસઈ ( ભદ્રેશ્વર - દાદાવાડી) મહા સુદ - 10
3. શ્રી જિનકુશલ સૂરિ દાદાવાડી ખરતગચ્છ વસઈ ( ભદ્રેશ્વર - દાદાવાડી ) મહા વદ - 13
4. શ્રી જીતવિજયજી ગુરૂમંદિર તપાગચ્છ સંઘ વસઈ ( ભદ્રેશ્વર - દાદાવાડી) કારતક વદ - 12
5. શ્રી વડાલા દેરાસર વૈશાખ સુદ - 6
6. શ્રી ગુંદાલા દેરાસર વૈશાખ સુદ - 11
7. શ્રી લુણી દેરાસર જેઠ સુદ - 12
8. શ્રી ગુંદીયાલી દેરાસર મહા સુદ - 10
9. શ્રી બેરાજા દેરાસર જેઠ સુદ - 11
10 શ્રી ભુવડ દેરાસર વૈશાખ સુદ - 14
 
 
 
Top ⇑