પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
સંપર્ક માહિતી

શ્રી ભદ્રેશ્વર (વસઈ)
જૈન તીર્થનો વહીવટ કરનાર

શેઠ વર્ધમાન કલ્યાણજી ટ્રસ્ટ


સરનામું :- વસઈ જૈન તીર્થ,
ભદ્રેશ્વર-કચ્છ. (તાલુકા મુન્દ્રા) પીન : 370410.

- સંઘ માટે રૂમ બુક કરવાનો ટાઈમ :-
09 to 12 સવારે - 03 to 06 સાંજે

ફોન નં. :  +91 2838 282382 (ઓફીસ)
               +91 78744 13051 (ઓફીસ)
               +91 63522 23871 (ઓફીસ)
               +91 2838 282362 (ભોજનાલય)
               +91 70696 10608 (ભોજનાલય)
               +91 99780 54491 (ભોજનાલય)

ઈ-મેલ  :        shethvardhman1963@gmail.com

વેબસાઈટ :-    www.bhadreshwarjaintirth.com