પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
દાન (ડોનેશન)
Our Bank Detail
  Sheth Vardhman Kalyanji Trust
  BANK OF BARODA
  Branch - Bhadreshwar - Kutch
  A/c No. : 90620100005828
  IFSC Code  : BARB0DBBWAR
  PAN NO. AADTS 5181 K
 
 
વિનંતી : કોઈ પણ પ્રકાર નું દાન આપ્યા બાદ ઓફીસમાં જાણ કરવા વિનતી. 

ફોન નં. :  +91 2838 282382 (ઓફીસ)
               +91 78744 13051 (ઓફીસ)
               +91 63522 23871 (ઓફીસ)
               +91 2838 282362 (ભોજનાલય)
               +91 70696 10608 (ભોજનાલય)
               +91 99780 54491 (ભોજનાલય)


E-mail : shethvardhman1963@gmail.com

Top ⇑