પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
દાન (ડોનેશન)
Our Bank Detail
  Sheth Vardhman Kalyanji Trust
  Dena Bank
  Branch - Bhadreshwar - Kutch
  A/c No. : 071510002586
  IFSC Code  : BKDN0330715
  Pan No. : AADTS5181K
 
 
વિનંતી : કોઈ પણ પ્રકાર નું દાન આપ્યા બાદ ઓફીસમાં જાણ કરવા વિનતી. 

ફોન નં. :  +91 2838 282382 (ઓફીસ)
           +91 2838 282361 (પેઢી)
                    +91 2838 282362 (ભોજનાલય)

મો. નં. (Whatsup):    +91 78744 13051


E-mail : shethvardhman1963@gmail.com

Top ⇑